Terms of use Wavers app

1. Indledning

1.1 Denne app leveres af SundhedsDanmark IVS, Moseskrænten 27, DK-4323 Lille Skensved, CVR-nr. 39404095.

1.2 SundhedsDanmark IVS benævnes, udover virksomhedens navn, i nærværende fremstilling som ”vi” eller ”vores”. Wavers app benævnes, udover Wavers app, som ”app” eller ”appen”.

1.3 Ved at bruge SundhedsDanmarks app, Wavers app, eller ved at klikke på et felt hvoraf fremgår, at du accepterer nærværende vilkår (”vilkårene”), har du accepteret vilkår for brug af Wavers appen. I det tilfælde du ikke kan acceptere vilkår for brug, må du ikke benytte Wavers appen. Accept af vilkårene omfatter, men er ikke begrænset til, din brug af Wavers appen, såvel som modtagelse af data, materialer og oplysninger, der forbundet med brug af appen.

1.4 Ved spørgsmål kan du kontakte SundhedsDanmark på e-mail: kontakt@sundhedsdanmark.dk

2. Udbudte tjenester

2.1 Wavers appen er en app som giver adgang for personer til at udveksle følelser i form af spørgsmål og svar.

2.2 Ved at være der for hinanden, ønsker Wavers på en ikke anmassende måde at tilbyde brugerne at kunne sende bæredygtige og glædesbringende produkter til deres Wavers.

2.3 En grundsten i Wavers appen er at spørge ”Hvordan har du det?”. Brugerne kan herefter svare med fire forskellige emojis, som symbolisere brugerens sindstilstand. Der er adgang til statistik, således kan man se om en bruger er gået fra ”glad” til ”ked af det”, eller omvendt. Appen tilbyder direkte opringning til en anden bruger. Det er derfor nødvendigt at der oplyses om telefonnummer, samt fornavn(e) og efternavn. Yderligere er det nødvendigt at oplyse telefonnummer og/eller e-mailadresse, samt fornavn(e) og efternavn for at kunne oprette en konto og efterfølgende logge ind. Alle personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med vores Persondatapolitik, som accepteres samtidig med vilkårene.

2.4 En anden grundsten i Wavers er B2B-platformen, der kendetegnes ved den blå farve, som bruges af virksomheder og organisationer med henblik på at styrke medarbejderes trivsel. Kernefunktionen i denne platform er at spotte og undgå mistrivsel, så arbejdspladser opnår et sundere og mere bæredygtigt arbejdsmiljø.

3. Forpligtelser for brug af Wavers appen

3.1 Alle oplysninger, materialer, funktioner og øvrigt indhold, som appen indeholder, er ophavsretligt beskyttet, og tilhører SundhedsDanmark. Alle varemærker og kendetegn tilhører SundhedsDanmark. Vi kan til en hver tid, uden begrundelse, afbryde din adgang til appen, ændre appen eller slette indhold eller funktioner i appen.

3.2 Ved at acceptere vores vilkår, har du samtidig accepteret ikke at kopierer, distribuere eller dekompilere indholdet i appen. Samtidig accepterer du at afstå fra at bruge appen på nogen som helst anden måde end som integreret i appen eller som er nødvendig for brug af appen. Herunder, men ikke begrænset til, at foretage reverse engineering, hindre drift af appen og foretage data mining.

3.3 Appen er baseret på en Google Cloud løsning. Ved en hver brug af appen, samt ved accept af vilkårene, har brugeren accepteret Google Cloud Term of Service, som kan findes via linket: https://cloud.google.com/terms/.

4. Oprettelse og brug af konto

4.1 For at deltage og bruge appen, kræves det at der oprettes en Wavers-konto. Det er en betingelse for oprettelse af kontoen, at nærværende vilkår accepteres.

4.2 Vi forbeholder os ret til, uden varsel, at afbryde din mulighed for at anvende appen eller dele heraf. Ved en hver overtrædelse af vilkårene, vil vi kunne udelukke dig fra Wavers appen uden varsel.

4.3 Som bruger af appen, har du til hver en tid ret til at slette din konto. De oplysninger som gives ved oprettelse af kontoen, er underlagt vores Persondatapolitik.

5. Licens til brug af appen

5.1 Ved din accept af vilkårene bevilliger vi dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, genkaldelig og ikke-overdragelig licens til at bruge appen.

5.2 Ved overtrædelse af vilkårene, har vi ret til at afbryde din brug af appen omgående og uden varsel.

6. Betaling

6.1 Wavers appen er som udgangspunkt gratis at downloade og bruge. Der gives dog mulighed for at abonnere på B2B-platformen, der retter sig mod virksomheder og organisationer, som indeholder flere funktioner end gratisversionen.

6.2 Nærværende vilkår gælder også for brug af B2B-platformen, der bruges af virksomheder og organisationer. Priser, løbetid for abonnementet samt opsigelse heraf fremgår af appen.

6.3 Ændringer i vilkårene for betaling vil blive meddelt i appen.

7. Brug af referencer i markedsføring

7.1 Vi har ved accept af vilkårene fået lov til at bruge ikke-private brugeres navne i forbindelse med markedsføring af appen. Hvis man som virksomhed ikke ønsker at blive nævnt i forbindelse med markedsføring af appen, skal dette udtrykkeligt meddeles til SundhedsDanmark IVS.

8. Ansvar og skadesløsholdelse

8.1 Du har som bruger af appen selv ansvar for at hemmeligholde brugernavn(e), adgangskode(r) og konto, samt al den aktivitet som du foretager dig ved brug af appen.

8.2 Der gøres opmærksom på, at du i det tilfælde dit sim-kort, tilhørende dit telefonnummer, overdrages til tredjemand, skal slette din konto før overdragelse, da tredjemand ellers vil kunne få fuld adgang til din Wavers konto. Det er dit eget ansvar at få slettet din Wavers konto før overdragelse til tredjemand.

8.3 Vi fremsætter ingen garantier eller erklæringer omkring pålideligheden, rettigheden, kvaliteten, egnetheden eller tilgængeligheden af appen. Ligeledes af de tjenester eller nogen tjenester eller produkter, der gives adgang til ved brug af appen. Dermed påtager SundhedsDanmark IVS sig ikke et ansvar for tab, som brugeren af appen måtte lide, som følge af den måde appen fungerer på.

8.4 Vi påtager os intet ansvar for, at de oplysninger som fremgår af appen, er korrekte, aktuelle eller fuldstændige.

8.5 Vi kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skader, som følge af, at appen ikke er tilgængelig.

8.6 Vi kan ikke holdes ansvarlige for tab eller skader, som følge af oplysninger modtaget fra tredjeparter, ej heller for driftsproblemer hos tredjeparter, som er nødvendig for appen.

8.7 Appen kan indeholde hyperlinks til tredjemands hjemmesider. Dette skal ikke anses som værende en anbefaling af tredjemands hjemmeside. Vi påtager os intet ansvar for tab eller skader, som måtte blive påført af oplysningerne, indhold eller brug af tredje-mands hjemmeside.

8.8 Vi kan ikke holdes ansvarlige for tab eller skader, som følger af tredjemands produkter, som kan bestilles via appen. Ej heller for tredjemands levering af disse produkter.

8.9 Du indvilliger som bruger af appen i at skadesløsholde og fritage SundhedsDanmark IVS for ethvert tab og/eller ansvar som følge af din brug af appen, herunder, men ikke begrænset til, brud på vilkå-rene eller krænkelse af vilkårene.

9. Jurisdiktion og Værneting

9.1 Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med vilkårene, er underlagt dansk ret.

9.2 Alle tvister, undtagen i forbrugerforhold, skal anlægges ved retten i Roskilde

10. Ændringer af vilkårene og ikrafttrædelse

10.1 Vilkårene kan til hver en tid, og uden varsel, ændres af SundhedsDanmark IVS. Foretages der væsentlige ændringer, vil du som bruger få besked om dette. Ved væsentlige ændringer skal du som bruger acceptere de nye vilkår.

10.2 En væsentlig ændring af vilkårene vil alene fremgå af Wavers appen.

10.3 Vilkårene er gældende fra d. 9. september 2019 og frem.