(For english version, please see below.)

Wavers er rettet mod teams i alle typer af virksomheder, institutioner og organisationer, der ønsker at  undgå stress blandt deres medarbejdere – og i det hele taget arbejde med trivsel. Men hvordan kommer du i gang med appen? Det får du et godt bud på i dette indlæg!

Når du første gang starter Wavers, skal du vælge sprog samt se en kort introduktion. Du kan i øvrigt se vores forklarende video lige her: https://youtu.be/oWQUWJ4fHsU

Opret konto

Efterfølgende skal du oprette en konto, så vi kan gemme dine indstillinger, teams og andet fra gang til gang. Vi anbefaler, at du benytter dit rigtige navn.

Din konto følger dit telefonnummer, så hvis du fx skifter, skal du blot hente Wavers app’en igen, herefter logge ind – og så vil alt ligne sig selv.

Når du trykker på “OPRET KONTO”, vil du efter et øjeblik modtage en SMS med en kode, som skal indtastes på næste side.

Nu kan du vælge et profilbillede, vi anbefaler et vellignende foto, da det giver andre medlemmer af teamet en tryghed, hvis de kommunikerer direkte med dig.

Velkommen til Wavers

Nu kan der ske to ting. Hvis du allerede er inviteret til et team, vil teamet blive vist, og du behøver ikke læse videre. Tillykke – vi ønsker dig god fornøjelse.

De fleste personer, som vil bruge Wavers til at lave verdens bedste teams, vil blive mødt af tilbuddet om at oprette et team. Tryk på “Opret team” for at lave dit første team.

 

 

Opret et team

Det eneste, der skal til, er et navn til teamet. Vi foreslår, at du benytter et navn, som er let genkendeligt for de personer, du har tænkt dig at invitere.

Hvis du trykker på den lille pil >, kan du tilføje yderligere oplysninger om dit team – men er ikke nødvendigt. Alle disse oplysninger inkl. navnet kan ændres senere.

Når du trykker “Næste”, opretter vi dit team, hvorefter du kan gå videre og tilføje medlemmer.

 

Tilføj medlemmer

Medlemmer tilføjes med + knappen i bunden. Du kan tilføje op til 100 medlemmer til et team. Du kan evt. starte med at invitere 3-4 mpersoner, som du sammen kan prøve Wavers med.

Når du har bestemt dig for, hvem du vil have med i dit team, afslutter du ved at trykke på “Tilføj” nederst til venstre.

Har dem, du inviterer, ikke allerede en Wavers-konto, så opfordrer vi til, at du får dem til at oprette en. Hvis de ikke har gjort det endnu, så vil vi sende dem en SMS med en invitation til et team.

Endelig får du en kvittering for at have oprettet teamet og tilføjet medlemmer.

Verdens bedste team

Du er nu klar – og vil blive præsenteret for “Send Wave” siden. Bare slå dig løs, der kan ikke gøres noget “forkert”, så send nogle waves afsted og få en føling med, hvordan Wavers fungerer.

Du kan følge med i, om dine inviterede nu også kommer på. Hvis du i bunden vælger “Team”, så vil du se de nuværende medlemmer – og under “Afventer”-fanen kan du se telefonnummeret på dem, som du lige skal minde om, at komme med på dit team.

God fornøjelse! Forbedret trivsel og sunde medarbejdere starter med folk som dig, der tager initiativet til at bruge Wavers.

 

 

 

 

ENGLISH VERSION:

Get started with Wavers

Wavers is aimed at teams in all types of companies, institutions and organizations that want to achieve improved well-being and avoid mental health issues. This blog post is an introduction on how to get started with the app.

When you first start Wavers, you need to choose your language and watch a brief introduction. You can also watch our explanatory video right here: https://youtu.be/oWQUWJ4fHsU

Sign up

Subsequently, you need to create an account. We recommend that you use your real name.

Your account follows your phone number, thus if you change phone, you can just download the Wavers app again, and when you log on everything will look the same. 

When you press “CREATE ACCOUNT”, you will after a moment receive an SMS with a code, which must be entered on the next page.

Now you can choose a profile picture, we recommend a good-looking photo as it gives other members of the team a sense of security if they communicate directly with you.

Welcome to Wavers

Now one of two things can happen:
If you are already invited to a team, then the team will be displayed and you do not need to read any further. – Congratulations and enjoy.

Most people who will initiate Wavers to make the world’s best teams will be greeted by the offer to create a team. Tap “Create Team” to create your first team.

 

 

 

Create team

All it takes is a name for the team. We suggest that you use a name that those you intend to invite can easily recognize.

If you press the small arrow>, you can add more information about your team, but it is not necessary. All this information incl. the name can be changed later.

When you press “Next” we create your team, after which you can proceed to add members.

 

Add team members

Members are added with the + button at the bottom. You can add up to 100 members to a team. You can possibly start by inviting 3-4 people that you can try Wavers with.

Once you have decided who you want to include in your team, exit by clicking “Add” at the bottom left. If you do not already have a Wavers account invited, we encourage you to create one.

If they have not done so yet, then we will send them an SMS stating that you have invited them to a team.

Finally, you will receive a receipt for setting up the team and adding members.

Edit team

You are now ready and will be introduced to the “Send Wave” page. Just get loose, nothing can be done “wrong”, send some waves away, get a feel for how Wavers behaves.

You can follow whether those you invited now also come on. If you basically select “Team”, then you will see the current members, under the “Waiting” tab you can see the phone number of those you just need to remind to join your team. Enjoy!

Improved well-being and healthy employees start with people like you taking the initiative to start with Wavers.